V Indii se pro vzácné drahokamy užívá označení ratnas,  pracuje s nimi rasajána (indická alchymie). Pro zástupné a ne již tak silné kameny používá termínu upa-ratnas nebo-li menší drahokamy. Všechny ratnas a uparatnas se s úspěchem užívají k léčení a prevenci nemocí a stáří; přináší štěstí a dávají sílu. (viz níže šikmých závorkách je uvedeno sanskrtské označení toho kterého drahokamu)

Působnost ve třech rovinách

U drahých kamenů můžeme sledovat jejich působení v hned několika rovinách, jenž bychom mohli zhruba rozdělit na tři oblasti: fyzická, duševní a duchovní.

Fyzickou, vitální úroveň obsáhnou většinou všechny kameny, lze ji chápat jako úroveň nejnižší. Na druhé straně síla tohoto obsáhnutí a působení bývá značně rozdílná: vedle kamenů, které působí hlavně ve fyzické rovině a do psychické zasahují spíše okrajově, se vyskytnou kameny s intenzivní působností na psychickou složku, ovšem s již zanedbatelnou působností na fyzično. Zásah do nejvýše postavené složky duchovní můžeme sledovat většinou jen u tzv. hlavních kamenů každé z devíti tříd, nebo u pár dalších druhů drahokamů, kde je ovšem podmínkou jejich dobrá kvalita (bez znečištění, správná barva, velikost a kvalita krystalu atd.).

Duševní sféra je pak přístupná většímu množství kamenů, ovšem i zde jsou velké rozdíly v síle a hloubce tohoto působení, jež opět závisí jednak na druhu drahokamu, jednak na jeho kvalitě. Výše uvedené však musí být chápáno jen jako schematické a základní rozlišení působnosti, neboť každý kámen je třeba hodnotit zvlášť jako specifický exemplář. Např. kámen, který bude v hierarchickém žebříčku drahokamů určité signatury stát na nižším stupni bude mít v případě výjimečně dobré kvality lepší působnost do vyšších rovin (duševní, i duchovní) než kámen, který je sice situován na předním místě v dané řadě, leč nebude mít tolik dobrou kvalitu a jeho působnost do sféry duchovní i duševní tím bude značně oslabena. Při velmi špatné kvalitě a některých specifických poškozeních dokonce kámen působí opačně!

Působnost kamene do jednotlivých složek lidské bytosti tedy záleží na druhu kamene (jeho hierarchickém postavení) stejně tak jako na jeho kvalitě; vedle obecných pravidel musí být každý kámen hodnocen zvlášť jako specifický a neopakovatelný exemplář. U některých kamenů sledujeme jejich speciální působení do jedné ze tří složek a na určitý aspekt – např. silné působení do roviny fyzické, léčí oči. Tzv. hlavní kameny každé řady pak mají univerzální působnost ve všech třech oblastech.

Veliký pozor na celou křemennou řadu, která může být přepolarizována! Tento jev souvisí se zmutováním krystalické soustavy. Takto špatně narostlé krystaly i pokřiveně působí, berou sílu a škodí. Zvláště problémové jsou kameny původem z Alp (např. křišťály, záhnědy atd.).

Podstatu kamene člověk nezmění, ta je daná. Může ji posílit, oslabit, ale nemůže ji změnit. Pokud se o kameny člověk stará, září víc – pokud se o ně nestará, potom září méně, ale více jejich působnost neovlivní. Kameny se mohou zašpinit a uzavřít, nebo i poškodit – tím se ale pouze oslabí ve svém působení aniž by se změnila jejich polarita. Jedinou situací, kdy by člověk opravdu mohl změnit polaritu kamene, je velice silné fyzické poškození kamene na hranici úplného zničení. Smícháme-li špatné a dobré kameny, nepředěláme ani jeden z nich. Špatné kameny ty dobré nezkazí ani nepředělají, ale přezáří je a utlumí. Tak jako se člověk urozeného původu ničí, přijde-li mezi lidi nízkého původu a dav, tak příznivý efekt dobrého kamene mizí spojením s kamenem špatným. Když je od sebe zase oddělíte, opět zesílí a budou v pořádku.

Čištění a dobíjení kamenů

Základním očistným prostředkem je voda. Svojí schopností dobře na sebe vázat vyzařované energie odstraní opláchnutím z kamenů velké množství „špíny“, která na nich ulpěla. Tento způsob lze více méně aplikovat na kameny všech skupin. Kvalita očištění bude odvislá od kvality vody, takže zvláště vhodné je používat vodu ze silných, čistých pramenů a studánek. Někdy je též možné pro zvýšení očistného účinku přisypat do vody sodu, v případě lunárních kamenů přilít mléko. I pro očištění ale hlavně posilnění drahokamů se používá slunečního (někdy i lunárního) světla. Dalším způsobem jak dobýt kámen je jeho přinesení na silná, energeticky výrazná místa (vždy v souladu s jejich signaturou), nebo na posvátná místa.

Obecná kriteria kvality kamenů

Jestliže tvoří kámen krystalickou strukturu, měl by mít tvar ideálního krystalu bez výraznějších poškození jakým je např. uražení špičky. Nesmí v sobě obsahovat nečistoty, vrostlice, prasklinky,škrábance, bublinky, tečky nebo čáry teček. Musí být jasný, čirý, průhledný nebo alespoň průsvitný; musí mít správnou a rovnoměrnou barvu bez tmavších nádechů a jiných barevných odstínů. Pokud je krystal kamene uměle zbroušen, jeho silový účinek je tak oslaben na nejvyšší možnou míru.

Poškozené kameny nebo kameny špatné kvality budou působit opačně: budou způsobovat nemoci, duševní nerovnováhu a narušení, přinášet neštěstí, ničit přátelství, blahobyt apod.! Tak jako silně působí dobrý kámen který léčí, posiluje a pomáhá, tak stejně silně bude i špatný kámen škodit, oslabovat a ničit.

V případě barevných odstínů kamenů je obecná analogie k indickým kastám.

Nejnižší sorta kamenů jsou kameny tmavého odstínu do černé barvy, náležící kastě šůdrů – působí pouze po vitální úrovni a nemají duchovní dimenzi.

Naopak kameny světlé, jasné, s vnitřní září a leskem odpovídají nejvyšší kastě brahmánů. I v rámci jednoho druhu kamene existuje kolikrát hned několik barevných modifikací přináležející určité kastě, např. modrý safír (saturn): pro brahmány průzračně modrý, pro kšatrije s červeným světlem, vaišjům tmavě modrý a šůdrům s černým nádechem; nebo žlutý safír (jupiter): bílá forma brahmánů, růžová kšátrijů, žlutá vašjů, černá šůdrů.

Slunce

Rubín /manikja/, pyrop (granát) /dagdha-hirakam nebo vaikrantam/, rubelit (červený turmalín), sluneční kámen /sůrja-kántam/

Základním slunečním kamenem je rubín. Je kondenzátorem slunečního ohně, zdrojem síly a energie. Ve fyzické rovině léčí nevyrovnanost a slabost srdce tím, že vyrovnává a posiluje srdeční síly. Dále posiluje duši, kterou dodáváním vnitřní energie podněcuje k činnosti a zbavuje jí tak i depresí. Zvyšuje duchovní síly.

Do fyzické složky zasahuje vedle rubínu nejvýrazněji pyrop nebo-li též granát, který je svojí podstatou nejvíce podobný rubínu, ale nemá tak silnou vnitřní jiskru. Rubelit a sluneční kámen sice na fyzickou složku také působí, ovšem mnohem slaběji než pyrop.

Každý ze slunečních kamenů posiluje duši, každý ovšem v jiné formě a jinou silou. Pyrop (který většinou působí více v rovině fyzické) pak stejně jako rubín (nicméně slaběji) posiluje duši, pobízí ji k činnosti a zbavuje jí tak depresí. Slaběji než pyrop takto působí i sluneční kámen. Rubelit oproti výše uvedeným kamenům působí daleko prudčeji, extrovertně, směrem ven, takže posílením duše zvyšuje průbojnost a podněcuje jí k činnosti ve smyslu prosazení se(všechny druhy turmalínů mají obecně prudší působení).

Vedle rubínu mohou duchovní síly zvýšit i pyropy – ovšem jen pyropy velice dobré a výjimečné kvality blížící se kvalitě rubínu.

Kameny by měly být červené barvy holubí krve, jasné, průsvitné bez tmavších nádechů dohněda, dočerna nebo dofialova (Mars). Vzhledem k tomu, že sehnat rubín či rubelit potřebné kvality je věc finančně více než náročná, jsou nejvhodnější pro naše účely granáty. Pozor však na podkrkonošské granátky, které jsou hodně poškozené četnými prasklinkami a mají většinou barvu hodně dohněda, dočerna a dofialova (stejně jako mongolské granáty a přechody k almandinu – Mars). Doporučené jsou velmi kvalitní pyropy ze středních Čech.

Sluneční kámen (vláknitý živec) svojí žlutooranžovou barvou přímo do této kategorie slunečních kamenů nepatří, stojí na jakémsi pomyslném okraji této skupiny a jeho protipólem je další vláknitý živec tzv. měsíční kámen, který jak už název napovídá, řadíme rámcově mezi lunární kameny.

Luna

Perla /mučta/, bílý achát, bílý chalcedon, bílý opál, měsíční kámen /čandra-kántam/

Základním lunárním kamenem je perla. Ve fyzické rovině bude pomáhat při léčení neplodnosti a ženských problémů. Dodává duševní energii a vitalitu čímž léčí unavenost, skleslost bez chuti do života a povzbuzuje na mysli. Ovlivňuje emotivní složky – způsobuje zcitlivění duše a rozjíždí mysl. Zvyšuje v těle lunární sílu, která slouží jako potrava pro mysl – při nedostatku této síly se jen těžko nechají provádět jakákoliv duchovní cvičení mysli (vizualizace atd.), proto je nutné tuto energii doplňovat zvláště u mediálních lidí. Perla zároveň medialitu zvyšuje a jako jediný lunární kámen ji lze použít k meditaci.

Fyzickou stránku pokrývají nejlépe hned vedle perly bílé acháty a bílé chalcedony, působení měsíčního kamene a mléčného opálu na fyzickou stránku bude daleko slabší.

Do psychické úrovně nejsilněji zasahuje po perle měsíční kámen a bílý opál. Vedle posilování a zcitlivění duše, a zaktivování mysli zvyšují lunární složku v těle a posilují medialitu. Bílé acháty a chalcedony, které působí většinou po vitální úrovni, mohou však při lepší kvalitě ovlivňovat i psychickou stránku. Ovšem jen do té míry, že zjemní city a podpoří činnost mysli; na zvýšení mediality ani na posílení lunární složky v těle nebudou mít vliv.

Zvyšování lunární složky v těle se může dít dvěma způsoby, přičemž se vzhledem k jemnému a nijak zvláště prudkému charakteru lunární energie doporučuje používat oba způsoby najednou. Jedním způsoben je samotné nošení kamene na těle, které dodává měsíční energii zvenčí. Druhým způsoben je pak pití dynamizované vody. Lunární kámen se vloží do skleněné nádoby, přelije se vodou a nechá se takto stát 2-3 dny (délka nabíjení je nepřímo úměrná kvalitě vody: čím lepší voda, tím kratší doba nabíjení). Pro zvýšení účinku je možno vystavit nádobu působení měsíčního světla (v období od novu k úplňku; nejlépe však mezi první čtvrtí a úplňkem, kdy je měsíční světlo nejsilnější). Takto se doplňuje lunární složku zevnitř. Doporučuje se používat jeden kámen na nošení a druhý na dynamizaci vody.

Lunární kameny jsou mléčné bílé barvy. Perla nesmí mít barevné nádechy; musí být dostatečně velká, hladká a kulatá (případně ještě oválná), už však ne s výrůstky – taková perla se zapovídá a je chápaná jako poškozená. V případě bílých achátů a chalcedonů je možné použít kameny kombinované šedou barvou – nutno ale dbát, aby nebyly tmavé (černé) barvy. Acháty by pak měli mít víceméně souměrné kruhy, pravidelnou kresbu (zde se dává analogie k mysli: pravidelné souměrné kruhy v kameni budou odpovídat klidné a vyladěné mysli; jako pravidelné kruhy na vodní hladině, na hladině mysli).

U měsíčního kamene jsou známé dvě barevné varianty, přičemž by se měl používat kámen stejnoměrně mléčné barvy, čirý, průsvitný jak mléčné sklo bez nádechů dožluta. Méně čirý se žlutými nádechy by se neměl používat. Jak už bylo popsáno výše u slunečních kamenů, nepatří tento druh vláknitého živce přímo do základní řady lunární skupiny, ale stojí mimo na jejím okraji. Běžné bílé křemínky jsou velice špatnými kondenzátory a nepoužívají se.

Merkur

Smaragd /marakata nebo turkšja/, verdelit (zelený turmalín), olivín, malachit, aquamarín, tyrkys, amazonit

Základním kamenem merkurické řady je smaragd. Ve fyzické složce vyrovnává odchylky v metabolismu, léčí játra a blahodárně působí na kožní problémy (např. akné). Slabě pomáhá i při otravách jedy.

Vyrovnává psychickou stránku, kdy zklidňuje, čistí a vylaďuje mysl, pomáhá při řešení problémů (rozpouští zaseknuté psychické bariéry) a nalézání cesty (řešení nejrůznějších překážek), zahání stres. Je dárcem poznání, vidění a je velice vhodný k meditaci.

Na fyzickou stránku vedle smaragdu působí hlavně olivín léčením jater, metabolických poruch a kožních problémů. Na léčení očních chorob budou blahodárně působit tyrkys a amazonit (tím, že vyrovnají játra), ovšem jejich působnost na kůži bude naprosto minimální.

Zklidnit, vyčistit a vyladit mysl, zbavit se problémů, zahnat stres a naleznout potřebná řešení pomohou spolu s hlavním merkurickým kamenem verdelit, aquamarín, malachit, tyrkys a ve velice dobré kvalitě i olivín (nemá většinou tak silný účinek na mentální rovinu).

Dárci poznání a vidění (dávají a zvyšují jasnozřivost) jsou spolu se smaragdem verdelit a modrý tyrkys. Pro meditaci jsou obecně vhodné všechny kameny merkurické řady; zvláště vhodné jsou vedle smaragdu: aquamarín, modrý tyrkys a verdelit (při meditaci skrze ně je možno se dostat hodně vysoko a zároveň se mohou objevovat věci týkající se osudové energie).

Aquamarín (někdy též nazývaný „kámen mysli“) má velice výrazné působení na lidskou mysl.

Tyrkys se vyskytuje ve dvou barevných variantách: modrá-duchovní a zelená-ladící, metabolická. Kameny je možno též použít vkládáním na noc po polštář (zvláště aquamarín pro jeho umocněnou působnost na lidskou mysl).

Co se týče jakési vnitřní hierarchie merkurických kamenů, nejblíže smaragdu svojí podstatou stojí olivín a verdelit. Malachit a zelená modifikace tyrkysu tvoří zelenou skupinu více ladících, vyrovnávacích, metabolických kamenů; aquamarín a modrý tyrkys jsou představitelé druhé, zelenomodré, duchovní skupiny působící na mentální sféru.

Vedle obecných pravidel o kvalitě a barvě kamenů je dobré zmínit několik poznámek ke konkrétním druhům: aquamarín by neměl být moc odbarvený; u olivínu se nemá používat žlutozelená barevná modifikace; malachit nesmí být hodně tmavý až černý, nemají v něm být lesklé částečky, slída atd.

Velice sporný a ne zrovna „čistý“ kámen je pak grosuár (zelený granát), který se doporučuje nepoužívat! Jeho nevypočítatelná vlastnost něco do sebe nasát a v nestřežené chvíli to vrátit může mít vzhledem k jeho výraznému zásahování do psychické složky velice negativní následky.

Venuše

Diamant /vadžra nebo hiraka/, bílý safír (průhledný korund), čirý turmalín, mažmarovské démanty(druh křištálu), křišťál /spahtika/, hyalit (skelný opál)

Diamant jako základní drahokam venušinské řady podporuje vitalizaci: dává duši životní jiskru, světlo ducha (slunce-oheň-radžas-aktivita / luna-voda-kapha-povzbuzení při únavě, posílení mysli, duševní bytí / venuše-jiskra-světlo-satva). Pročišťuje apana-vaju a usazeniny v těle (viz. přejíždění krsytalem křišťálu po energetických drahách a jejich čištění); má funkci očistnou (přepalování-proměna špatných energií) a regenerační. Očistná funkce se projeví i zásahem do mysli, kterou bude čistit od negativních obrazů a prosvětlovat. Z hlediska duchovního umožňuje čiré nazírání (satvická podstata).

Diamantu stojí nejblíže svojí podstatou bílý safír (průhledný korund), po něm čirý turmalín a mažmarovské démanty. Hialit je stejně jako diamant ohnivější povahy, a právě pro tuto jeho hřejivou sílu stojí diamantu blíže než křišťál. Oproti křišťálu však netvoří krystalickou strukturu, což mu znemožňuje působit na duchovní rovinu.

Hyalit díky své ohnivější podstatě silně čistí a regeneruje. U křišťálu sledujeme pouze očistný účinek-efekt regenerace není tak silný. Křišťál pod polštářem dává navíc jasnozření; vzhledem k satvické podstatě venušinské energie dává i jistou slabší formu ochrany-odráží špatné energie (diamant chrání dosti silně).

Křišťál je svým způsobem neutrální kámen, který může být nabíjen jak slunečním, tak lunárním světlem. Brazilské křišťály jsou ovšem ohnivější povahy, proto bývá jako vhodnější lunární kondenzátor doporučován např. křišťál z Čech nebo Polska. (ovšem i některé nově dovážené brazilské křišťály již ztrácejí svůj „oheň“). U křišťálu je zvláště důležité, aby měl dobře špičku (nesmí být uražená), nesmí v něm být vrostlice, prasklinky nebo bublinky; musí být jasný, čirý – špatné jsou tzv. pohaslé krystaly – kameny bez lesku s tmavými příměsemi. Pro vyšší magické praktiky byly předepisovány oboustranně ukončené křišťály (ovšem velice těžko sehnatelné).

Venušinské kameny jsou čiré, průhledné, případně průsvitná jako sklo.

Mars

Červený korál /pravala/, almandin (almandinový granát), karneol /rudhiram/, červený jaspis

Základním martickým kamenem je červený korál, kterému z výše uvedených stojí nejblíže almandin, poté karneol a nakonec červený jaspis. Používají se, když je třeba podpořit játra: dávají do jater žár, spalují. Zároveň však, a to je jejich nejvýraznější působení, tlumí a napravují špatný jaterní oheň čímž léčí jaterní horkost, prudkost a tlumí výbuchy. Kameny ale nesmí být příliš tmavé (přípustná je ještě červenofialová barva) – ty naopak ještě více škodí.

Martické kameny jsou průsvitné, červené, rudé až rudofialové barvy; opět nesmějí být hodně tmavé. Zvláště karneol se vyskytuje v mnoha barevných variantách – je třeba velice opatrně vybrat ten správný barevný odstín! Jaspis je oproti živému a dynamickému karneolu daleko klidnější povahy.

Karneoly ale-i drahé opály, acháty, chalcedony a všechny další kameny hydrotermálního původu by se měli jednou za čas vložit dovody – mají tendenci vysychat.

Ohnivý opál se signaturně pohybuje na rozhraní sluneční (má blízko ke slunečnímu kameni) a martické řady.

Jupiter

Žlutý safír /pušparága/, žlutý topaz, zlatý beryl (sluneční beryl), volyňský medový topaz, jantar, citrín

O jupiterských kamenech platí, že jsou všeobecně posilující: ve fyzické rovině dodávají pránu – dobíjí, na pomyslném vyšším stupni pak zvyšují imunitu; v duševní rovině posilují nervovou soustavu a psychickou koncentraci, čistí mysl od negativních obrazů (podobně jako venušinské kameny); posilují ducha.

Jelikož je žlutý safír takřka nesehnatelný, užívá se místo něj žlutý topaz. Vedle základního kamene bude mít na fyzickou složku nejsilnější a nejvýraznější vliv jantar. Je velice silným kondenzátorem vitální energie, zvyšuje pránu, dobíjí – ale pouze na nejnižší fyzické úrovni. Vliv na zvýšení imunity a nervovou soustavu tak bude mít pouze jantar nevyšší kvality.

Ostatní jupiterské kameny působí o jednu pomyslnou úroveň výše: nedávají sice velké pránické posílení (v tomto směru je jejich zásah zanedbatelný), budou ale zvyšovat imunitu a výrazně působit v duševní rovině.

Citrín tedy nijak výrazně energeticky neposiluje, ale zvyšuje imunitu (není silový, spíše vylaďuje energie, takže ovlivňuje kvalitativně nikoliv kvantitativně). Výrazněji ovlivňuje duševní složku – posiluje nervovou soustavu a psychickou koncentraci. Spát na citrínech umožňuje při putování sférami jít dále než jindy, právě proto, že má člověk u sebe silový zdroj podporující duševní koncentraci. Velice dobrá kombinace je pak záhněda (saturn) a citrín: záhněda čistí, působí protizánětlivě a obecně napravuje fyzickou tkáň, zatímco citrín posiluje imunitu, nervy a má rekonvalescenční působnost.

Veškeré jupiterské kameny jsou dobré pro meditaci, jdou směrem nahoru (zatímco saturnské kameny vedou člověka směrem dovnitř, do jeho nitra).

Jupiterské kameny jsou žluté barvy, s nádechy dozelena nebo dohněda, vždy ale musí být průhledné! V našich oblastech se kameny této řady v drahokamové kvalitě skoro neseženou (max. v drobné podobě), v potřebném množství jsou u nás k dostání jen volyňské medové topazy (pokud ale nejsou průhledné, opět platí: v žádném případě je nekupovat!!) /článek je zhruba z roku 1999, od té doby volyňské topazy z trhu zmizely, Mart /

Co se týče jantaru, nejlepší je průhledný jantar červené barvy (tato barevná varianta bude na rozdíl od ostatních odstínů jantaru působit i na duševní složku). Běžně je možné použít i medově žlutý až žlutohnědý. Špatný jantar je světle bílé barvy nebo s bělavými žilkami. U citrínu veliký pozor aby byl přírodní a nikoliv umělý.

Zahřáním ametystu na vařiči na teplotu cca 300°C a jeho následným přepálením vzniká umělý citrín. Zatímco přírodní citrín je žluté až žlutozelené olivové barvy, umělý citrín jde barvou dohněda. Navíc je tento vzácný kámen probarvený rovnoměrně po celé své ploše, zatímco u umělého většinou vzniká při přepálení nerovnoměrné zónové zbarvení (ametyst má zónové zbarvení).

Saturn

Safír /nílamanja/, obsidián, morion (černý křišťál), skoryl (tmavý turmalín), záhněda, onyx /palanka/, ametyst, indigolit (modrý turmalín)

Hlavním představitelem saturnské řady je modrý safír. Ve fyzické rovině zvyšuje produkci kostní dřeně a tudíž i zvyšuje obranyschopnost organismu. Má velice silné ochranné účinky, schopnost likvidovat jedy, silně čistí; při meditaci vede člověka do jeho nitra,do hloubky.

Ametyst – silné protijedové účinky, ruší účinky alkoholu (pokud by člověk pil z ametystové číše, neopil by se tak rychle), ve srovnání s křišťálem má mnohonásobně větší čistící schopnost.

Záhněda – zemský kámen pročišťující tělo na hmotné úrovni, napravuje hmotnou tkáň, protizánětlivý účinek, může léčit i nádory ovšem v rozumném stádiu; pročišťuje myšlení od negativních částí (zatímco venušinské a jupiterské kameny čistí přímo, saturnské kameny spíše zabraňují pronikání špatných myšlenek „zemským“ stabilizováním myšlení, jakýmsi uzeměním mysli.

Silnou pomoc při odvracení magických útoků dávají tyto ochranné kameny zvyšující obranyschopnost nositele: safír, obsidián, morion, onyx, skoryl – astrální bytosti se stahují, pokud se pokoušeli nositele vysát, nemají šanci a dostávájí dost razantně po čumáku. Zatímco onyx dává ochranu proti širokému spektru útoků a je kámen povahy obranné, obsidián a tektity jsou povahy útočné). Okrajově tak působí i záhněda

Jak je patrné z výše uvedeného, objevují se dvě základní barevné modifikace saturnských kamenů: modrá skupina má pročišťující účinky; černá skupina ochranné, stahující, ukotvující.

Pozor! Vltavíny jsou sice původem tektity, svojí barvou by však náleželi merkurické řadě. Jsou dost nevypočítatelné, neukotvují, ba naopak jsou nahodilé, nikdy nevíš kam tě hodí a co to udělá, nošení může vést ke zvýšení psychických výchylek. Přitahují lidi, kteří již nějakým způsobem vybočují z rovnováhy (nejsou na středním proudu) a následně je ještě více rozladí, táhnou do extrému.

Dobré jsou vltavíny s pravidelnou kresbou a souměrné, nepravidelné tvarem i kresbou mohou nepříjemně ovlivnit nositele.

Ráhů (dračí hlava, vzestupný lunární uzel)

Medově zbarvený, žlutočervený zirkon /gómédha/, drávit (hnědý turmalín), hesonit (hesonitový granát – hnědý až hnědočerný granát)

Působí na vylučování látek z těla, na slabé ledviny; na psychickou složku nemají výraznější působnost

Hesonit z Jeseníků je dobré použít pouze na pročištění a léčení ledvin a polarizaci vody, ne však už na meditační techniky. Na meditaci je potom lepší sehnat kvalitnější hesonit podobný almandinu (kameny z Jeseníků jsou nekvalitní podobně jako uralské rubíny-neprůhledné, špatné)

Kameny této řady jsou hnědé barvy – překlad sanskrtského výrazu gomédha = barvy kravího tuku popřípadě moči; u zirkonu je třeba kámen prosvítit-musí mít stejné harmonicky složené vrstvy barev a ne divoké směsice. Opět je velice důležité dodržet správný barevný odstín a průhlednost.

Kétů (dračí ocas, sestupný lunární uzel)

Tygří a kočičí oko /vaidurjam/, sokolí oko, býčí oko, indonéské tektity

Ochranná řada, ochraňují integritu člověka před napadením cizími bytostmi, zlými duchy a obsedancí: zatímco černé saturnské kameny ochraňují jako štít (odpálí co dopadne), kameny kétů mají v tomto případě funkci brnění, poskytující komplexnější a dlouhodobou ochranu. Používají se při velkých energetických únicích aury.

Tygří oko (žlutohnědé), sokolí oko (domodra, dozelena), býčí oko (červené); mají mít co nejmenší množství černé barvy. 90% Býčích ok sehnatelných na našich trzích a burzách jsou ve skutečnosti přepálená tygří oka. Zde již přepálení tolik nevadí: kámen je sice přepálením trochu oslaben, nadále však má stejnou signaturu, stejný účel, dává stejnou ochranu, jen je již trochu jinak polarizován (změna barvy). Navíc se toto přepálení dosti špatně rozeznává.

Mart + Gildor