Agripa: Kniha II. Kapitola 22.

O planetárních tabulkách, o síle a formulích a o božích jménech, inteligencích a démonech, kteří jim vládnou.

Kromě toho nalézáme u magii určité číselné čtverce podle planet rozdělené, které nazývají svatými planetárními tabulkami. Tyto tabulky se vyznačují mnohými a velikými silami nebeskými, neboť představují božské číselné poměry, jež podle myšlenky božského ducha uložila vesmírná duše v nebeských hmotách a nejkrásnější harmonii nebeských paprsků v poměru k obrazcům, označujícím nadzemské inteligence, jichž nelze vyjádřiti jinak, než číselnými znaky a charaktery. Čísla hmotná a hmotné obrazce nemají v okultních mysteriích žádné moci, leč jako představitelé čísel a obrazců formálních, které jsou řízeny a určeny inteligencemi a božskými sefirami, spojujícími konečné body hmoty a ducha podle vůle vznešené duše. Je-li operatér nadán silou vůle a dostane-li se mu pomoci Boží, může působiti i na hmotu magicky pečlivě připravenou pomocí nebeské síly vesmírné duše a postavení hvězd.

Nyní se však obraťme k výkladu jednotlivých tabulek:

První z nich, náležející Saturnovi, skládá se ze čtverce trojky a obsahuje devět základních čísel v každé řádce po třech, jež sečteny vodorovně, svisle nebo úhlopříčně, dávají vždy součet patnáct; sečteme-li všechna čísla čtverce, vyjde čtyřicet pět. Této tabulce vládnou z božských jmen ta, jichž písmena sečtena, dávají čísla tabulky; kromě toho jedna inteligence pro dobro a jeden démon pro zlo. Z těchto čísel vznikla i pečeť a charakter Saturnův a jeho duchů, jež zobrazíme níže. Praví se, že tato tabulka, vyryta do olověné destičky za vhodné konstelace Saturnovy, pomáhá při porodu, činí člověka bezpečným a mocným a má vliv na úspěch proseb u knížat a mocných tohoto světa. Je-li však zhotovena za nepříznivého postavení Saturna, škodí stavbám a sadům, odvrací od lidí pocty a důstojnosti, plodí boje a rozepře a rozhání vojska.

Druhá tabulka náleží Jupiterovi a jest čtvercem čtyřky. Obsahuje 16 čísel, v každé řadě po čtyřech, jichž součet všemi směry jest třicet čtyři a úhrnný součet 136. Opět tabulce vládnou božská jména 5 inteligencí k dobrému a 5 démonem ke zlu a zase z ní jest odvozen charakter Jupiterův a jeho duchů. Jest zaznamenáno, že vyryjeme-li tabulku v době, kdy Jupiter jest mocný a vládne, do stříbrné destičky, že přináší zisk, bohatství, vděk i lásku, mír a svornost lidí, že usmiřuje nepřátele, uchovává pocty a hodnosti a vnuká dobré rady, ruší očarování, je-li vyryta do korálu.

Třetí tabulka, nazvaná Martova, jest dvojmocí pětky a obsahuje 25 čísel po pěti v každé řadě, jichž součet směrový jest šedesát pět a úhrnný 325. Také zde ovládají tabulku příslušná božská jména, inteligence pro dobro a démon pro zlo, a zase z ní se odvodí Martův charakter a jeho duchů. Je-li tabulka za příznivé konstelace Martovy vryta do železné destičky nebo do meče, činí nositele mocným v boji, na soudech i v žádostech. Činí ho hrozným pro nepřátele a poskytuje mu vítězství. Vryje-li se do karneolu, zastavuje krev a čmýru. Je-li vryta za příznivého postavení Martova do destičky měděné, překáží stavbám, zbavuje mocné čestných úřadů, hodností a bohatství, dává vznik nesváru a při lidí i zvířat, zahání včely, holuby a ryby, zastavuje mlýny, nese neštěstí na lovech i ve válce. Působí dále neplodnost mužů, žen i zvířat, nahání hrůzu před nepřáteli a uvrhuje v poddanství.

Čtvrtá tabulka, sluneční, sestává ze čtverce šestky, obsahuje 36 čísel, z nichž součet šesti v řádce všemi směry jest 111, sumární pak 666. Jejím vládcem jsou zase, jako u předcházejících, příslušná jména boží, inteligence dobré a zlý démon a zase z ní jsou odvozeny charaktery Slunce a jeho duchů. Tabulka vryta za příznivých aspektů slunečních do zlaté destičky, činí nositele slavným, milovaným, milým a ve všem mocným. Staví dále nositele na úroveň králů a knížat, pozdvihujíc ho na nejvyšší stupeň štěstí a činíc ho schopným dosáhnouti všeho, po čem touží. Je-li však vyryta pod nepříznivým aspektem slunečním, činí nositele tyranským, zpupným, ctižádostivým, nenasytným a špatně končícím.

Pátá tabulka jest Venušina; vzniká čtvercem sedmičky, obsahuje tedy 49 čísel, z nichž sedm sečteno vodorovně, svisle i příčně dává 175 a součet všech 1225. Ovládána jest opět božskými jmény, inteligencí pro dobré a démonem pro zlé operace a z ní zase se odvozuje charakter Venuše a jejich duchů. Vryta do stříbrné destičky, sjednává svornost, odstraňuje rozepře, získává lásku žen, podporuje početí, zahání neplodnost, vyvolává mohutnost při souloži, ruší očarování, smiřujíc muže se ženout činí zvířata všeho druhu plodnými a vložena do holubníku, rozmnožuje holuby. Osvědčuje se u všech chorob melancholických, vrací veselost a poskytuje úspěch cestujícím. Je-li však zhotovena za nepříznivé konstalace Venuše, působí pravý opak řečeného.

Šestá tabulka, Merkurova, skládá se z dvojmoce osmičky, obsahujíc 64 čísel, jichž řádkový součet činí 260, úhrn pak 2 080. Opětovně vévodí jí příslušná jména boží, dobrá inteligence a zlý démon, z ní také odvozen jest charakter Merkura a jeho duchů. Vryta za vhodného postavení Merkurova do stříbra, cínu nebo mosazi, nebo napsána na panenském pergamenu, činí nositele oblíbeným a šťastným k dosažení všeho, co žádá. Přináší zisk a odvrací nouzi, sílí paměť i rozum, dává nadání věštecké a ve snách propůjčuje dar poznání věcí skrytých. Rytí za nepříznivých aspektů působí pravý opak toho všeho.

Sedmá tabulka náleží Luně. Jest čtvercem devítky, obsahuje 81 čísel, součet řadový nebo uhlopříčný činí 369, součet všech čísel pak 3321. Vládnou jí příslušná jména boží, inteligence i démon, z ní odvozen jest zase charakter Luny a jejích duchů. Je-li tabulka vryta za příznivé konstelace Luny do stříbrné destičky, činí nositele příjemným, milovaným, veselým i ctěným, zamezuje zlomyslnost, upevňuje zdraví, odvrací nepřátele i věci škodlivé od každého. Je-li vryta do destičky olověné a za nepříznivého postavení Luny a zakopána do země, přináší neštěstí místu tomu i všem, kdož tam bydlí a přicházejí. Podobně jest tomu u lodí, pramenů, řek i mlýnů. Přináší neštěstí tomu, proti němuž byla rituálně zhotovena, činíc jej štvancem z vlasti i z domova, byla-li v něm zakopána. Škodí i lékařům a řečníkům a vůbec všem ve vykonávání povolání, byla-li proti někomu zhotovena.

Jakým způsobem se odvozují charaktery jak hvězd, tak duchů jejich, snadno pozná z těchto tabulek rozumný badatel, který pochopil jejich správnost:

satctv.gif(7 kb)
Jména boží, odpovídající číslům Saturnovým.
3 AB
9 HOD
15 JAH
15 HOD
45 Rozšířené Tetragrammaton
45 Agiel, inteligence Saturnova
45 Zazel, démon Saturnův

satzn.gif(10 kb) jupct.gif(12 kb) Jména boží, odpovídající číslům Jupiterovým.
4 ABBA
16 HJH
16 AHJ
34 EL AB
136 Jofielt inteligence Jupiterova
136 Hismael, démon Jupiterův

jupzn.gif(11 kb) marsct.gif(18 kb) Jména boží, odpovídající číslům Marta.
5 HE, písmeno svatého jména
25 IHI
65 ADONAI
325 Grafiel, inteligence Martova
325 Barzabel, démon Martův

marszn.gif(12 kb) sunct.gif(24 kb) Jména, odpovídající číslům Slunce.
6 VAU, písmeno svatého Jména
6 He, roztažené, písmeno sv .Jména
36 ELOH
111 Nachiel, inteligence sluneční
666 Sorath, démon sluneční

sunzn.gif(12 kb) venct.gif(33 kb) Jména, odpovídající číslům Venušiným.
7 AHA
49 HAGIEL, inteligence Venušina
175 Kedemel, démon Venuše
1252 BNEJ SERAFIM, inteligence Venušiny

venzn.gif(19 kb) merct.gif(43 kb) Jména, odpovidajici čísldm Merkurovým.
8 AZBOGA, roztažená osmička
64 DIN
64 DONI
260 Tiriel, inteligence Merkurova
2080 Taftartarat, démon Merkurdv

merzn.gif(16 kb) lunct.gif(48 kb) Jména, odpovidajíci čislům Luny.
9 HOD
81 ELIM
369 CHASMODAI, démon Luny
3321 Sed baršemot Sartatan, nejvyšší démon Luny
3321 Malcha betarsisim hed beruach šechakim, nejvyšší inteligence Luny

lunzn.gif(26 kb)


Tolik slova klasika, nyní pár poznámek k magických čtvercům. Saturnův, Martův, Venušin a Lunární čtverec jsou symetrickými čtverci jednoduše sestavitelnými rámovou metodou: ramy1.jpg(10 kb) Trochu složitější symetrii má Jupiterův a Merkurův čtverec. ramy2.jpg(17 kb)
Magických čtverců těchto stupňů existuje značné množství, mohou se točit kolem svého středu, některé cifry mohou být prohozeny. Pro výpočet všech magických čtverců všech stupňů mimo 4k+2 stupně(stupněm n se označuje počet polí v řadě nebo sloupci) lze použít vzorce amerického matematika Lemera z roku 1929: lemer.jpg(2 kb) Těmito vzorci lze počítat i tzv panmagické čtverce – čtverce, kde i součty doplňujících se neúplných uhlopříček čtverce vychází stejným číslem. Řady čtverce označujeme od 0 do n-1, obdobně sloupce.Při použití vzorců volíme pozici čísla 1, jeho umístění představuje souřadnice x1 a y1. Poté je nutné zvolit koeficienty alfa, beta, gama a delta, tak aby n nemělo společné dělitele ani s jedním z těchto čísel: podm.jpg(2 kb)


Pro součet všech čísel čtverce platí: soucet.jpg(1 kb)
Pro součtovou konstantu z toho vychází: soucet2.jpg(1 kb)
Pořadí jednotlivých jmen je odvozeno od jejich rozkladu na hodnoty písmenné abecedy, přitom první je číslem planety, následuje druhá mocnina, součet řádku čtverce a součet celého čtverce. Tvar charakteru pak závisí na písmenech obsažených ve jménu génia. Příslušná křivka je proložena poli s hodnotou písmen jména.