ROZLUŠTĚNÍ AGRIPPOVÝCH PEČETÍ Bruno Lehmann, zdroj Logos 1/1995

Veškeré dění, probíhající jak ve světě fyzikálních tak psychických jevů je ovládáno číslem, jež ve starověku platilo za nejvyšší pořádající princip stvoření. Není divu, že se od starších dob netoliko největší matematikové nýbrž též nejvýznamnější filosofové důkladně zabývali otázkou jeho podstaty a usilovali o jeho pojmové uchopení. Mezi exaktní, matematicky orientovanou přírodovědou z jedné strany a filosofickou metafyzikou ze strany druhé, jejímž posledním výhonkem je iracionální esoterika, kterou můžeme chápat jen symbolicky. Leží napůl z vědy vycházející, napůl filosofická hraniční oblast, kterou označujeme jako okultismus, dříve však byla nazývána mystikou a magií.

A právě na půdě tohoto rozhraní, jež je ještě relativně přístupno jak vědeckému výzkumu tak osobní zkušenosti, hraje největší úlohu číselná mystika a magie čísel. Protože každá hranice odděluje dvě strany, jeví i číslo dvojí tvářnost: tu racionálně-matematickou, počtářskou, obchodní – je to číslo pojaté jako kvantita, onde k nám obrací tvář iracionálně-filosofickou, spekulativní, symbolickou – číslo jako kvalita.

Vládnoucí postavení v hraniční zemi čísel, a to nejprve pokud jde o jejich matematickou stránku, zaujímaly od dávných dob pečeti planet, v nichž jsou čísla uspořádána tak, že celek, je-li zatížen jednotkami váhy udanými v polích a zavěšen ve středu, nachází se horizontálně se vznášeje v rovnováze a představuje obraz kosmické harmonie. Ten kdo se s nimi blíže zabýval, brzy poznal jaké obsahují množství vzájemně souvisejících paralel. Číselně vyjadřované proporce všeho druhu, progrese, periody a rytmy nikde nedocházejí tak markantního a překvapivého výrazu, jako v případě pečetí planet. Do popředí totiž nevystupují jen čistě numerické, aritmetické vztahy, ale též vztahy geometrické, zakládající se na aritmetice. Čísla. formy, kmitání -to vše lze lehce srozumitelným způsobem demonstrovat na základě pečetí planet a na základě svérázného postupu dále studovat. Jejich analýza a synthesa, jejich praktické aplikace a filosofické zvládnutí jsou úkolem vě-dy,jež je v pos1ední instanci vede ke grafické metafyzice.

Agrippa z Nettesheidut (l486-1535) netoliko uvedl magické čtverce do spojení s astrologií, ale též s démonologií a theurgií1. Proto připsal ve svém hlavním díle De occulta philosophia planetám geometrické obrazce ( charakteres, signacula), z nichž se vztahují:

I. signacula planet k planetám samotným
II. signacula intelligentia k dobrým duchům
III. signacula daeminis ke zlým duchům

Dále Agrippa dal dobrým a zlým duchům, o nichž soudil, že řídí dráhy planet, hebrejská jména, která odvodil kabalisticky z následujících 28 magicko-kvadratických planetárních čísel, jimž byl připisován zvláštní význam v době Pythágorově.2.

Biblický počet 666, o němž bylo vedeno mnoho sporů3, který má znamenat neron kesar, podle jiných způsobů čtení mimo jiné Vicarius filii deii (Vikář Syna božího, Ellen Gould Wright atd), se shoduje s Agrippovým slunečním démonem Sorathem. Agrippovo hlavní dílo je ještě dnes dostupné v různých vydáních. Geometrické obrazce jsou nejzřetelněji znázorněny na str. l49-154 II. knihy ve foliovém vydání kolínském z r. 1533.

Sigila Planetární čísla Theurgická jména a čísla planetárních duchů
n n2 n/2 * (n2+1) n2/2 * (n2+1) Inteligence Démoni
Saturni 3 9 15 45 45=Agiel 45=Zazel
Jovis 4 16 34 136 136=Jofiel 136=Chišmael
Martis 5 25 65 325 325=Grafiel 325=Barzabel
Solis 6 36 111 666 111=Nachiel 666=Sorat
Veneris 7 49 175 1225 1225=Bnej Serafim 175=Kedemel
Merkurii 8 64 260 2080 260=Tiriel 2080=Taftartarat
Lunae 9 81 369 3321 3321=Šed baršemot Šartatan 3321=Malcha betaršišim hed beruach sechakim

Signacula Daemonii Daemoniorum Lunae a Intelligentia Intelligentiarum Daemonis jsou vždy zastoupena dvěma symboly. Mimo to má Venuše dva znaky pro inteligenci a Měsíc (Luna) další znak pro daemonium, takže Agrippa udává 7 x 3 + 2 + 2 = 25 symbolů, místo 7 x 3 = 21 symbolů.

Při povrchním pozorování rukopisných záznamů se zdá, že signacula představují svévolně vzniklé fantastické kresby. S podobným případem se tu však nesetkáváme. Charaktery planet, jejich Inteligence a Démoni představují spíše geometrické určení, neboť linie signacul se dotýkají v příslušných číslových čtvercích těch čísel, která dávají po sečtení konkrétní sumy (nebo jejich násobek), jež jsou charakteristickým rysem magických kvadrátů. Cazalas dále zjistil, že kromě toho rozličné pečeti planet naznačují, že magické čtverce vznikly z čtverců přirozených.

Ve foliovém vydání z roku 1533 čteme: 4
Qualiter autem eliciantur signacula et characteres cum stellarum cum spirituum ex istis mensualis5., sagax scrutator et qui harum mensularum verificationem inrellexerit, facile invenire poterit (pg. l486.).
A na různých jiných místech:

Quod occultatum est a nobis in uno loco, manifestum facimus illud in allo.
Rozluštění signacul však nebylo tak jednoduchou a snadnou záležitostí, neboť až do roku 1924, kdy se dr. Ferd. Maackovi podařilo jako prvnímu dobrat se částečného řešení, usilovali učenci všech zemí marně o odhalení tajemství geometrických obrazců. Dr. Maack vycházel ve své brožurce z toho, že Agrippa mohl pomocí signacul vyjádřit násobek polární konstanty (n2+ 1). Aby mohl prokázat tuto domněnku, seřadil Maack vedle sebe několik magických čtverců téhož kořene.

Součty čísel, kterých se dotýkaly linie Agrippových obrazců, však nedávaly ve všech případech násobky polární konstanty jak doufal Maack. To je důvod, proč jmenovaný ve své brožuře znázornil některé obrazce tak, že se poněkud odchylovaly od Agrippových forem.

Na str. 148, která předchází geometrickým obrazcům, připsal Agrippa planetám jen ta čisla, která byla identická bud s řadovou konstantou n/2 *(n2+I) nebo se součtem veškerých čísel n/2 *(n2+I)*n v číselných čtvercích. Je nápadné a nebylo objasněno, proč dr. Maack ve své brožuře vyšel z polární konstanty, o níž se Agrippa nikde nezmiňuje.

Cazalas zjistil, že čísla jichž se dolkly linie tří démonských znaků Měsíce dávají celkový počet 3 321 = 9 x 369!
Výzkumy pisatele těchto řádků ukázaly, že vůbec není nutné pozměňovat Agrippovy formy, považujeme-li signacula za geometrická určení hodnoty, která se nevztahují na polární konstantu, nýbrž na konstanty řadové a součet všech znaků. V šesti případech nám vycházejí místo Agrippou udaných součtů veškerých čísel jenom řadové konstanty 11, 175 a 369, neboť geometrické obrazce jsou příliš jednoduché, ve vztahu k vysokým číslům 666, 1225, 3321.

SIGNACULA PLANETARUM

Dvakrát se počítají ona čísla, jichž se dotýkají dvě linie, například centrální číslo v lichých čtvercích, kterých se dotýkají obě diagonály: čísla zasažená jednou vertikální a jednou diagonální (nebo horizontální) linií či jednou přímou a jednou zakřivenou linií. Například se jedná o čísla znázorněná v prvním obrazci – to jest o 12 13 14 15 8 18 atd. s následujícími výjimkami:

ctv1.jpg(11 kb) jen jedenkrát se počítají:
v pečeti Venuše číslo 17 v pečeti Měsíce čísla ve špičkách čtyř měsíčků. 29 13 47 67 69 53 35 15

SlGNACULA INTELLIGENTIA

Rozluštění geometrických symbolů, která Agrippa připsal Inteligencím, má naději na úspěch jedině tehdy, seřadí-li se dva nebo více magických čtverců o stejném kořeni. Čísla nacházející se ve čtvercových políčkách se počítají dvakrát.

Linie fig. 4 se dotýkají následujících čísel fig. 3.: 231 564 897
po pootočení o 90 stupňů v rovině: 471 582 693
po pootočení o 180 stupňů v rovině: 312 643 987
a po pootočení o 270 stupňů v rovině 714 825 936
Otočí-li se obrazec 4. prostorově o 180 stupňů, vyjdou stejná čísla. K témuž dojde po trojím otočení v rovině o pokaždé 90 stupňů. Konstanta n/2 .n (n + 1) se označuje geometrickou figurou čtyřikrát nebo osmkrát. Tuto vlastnost má jen znak lnteligence Saturna.

ctv2.jpg(11 kb)

SlGNACULA DAEMONIA

Znaky démonů byly konstruovány podle týchž principů jako znaky Inteligencí, neobsahují žádná nová magická hlediska. Též zde se čísla uzavřená ve čtvercích počítají dvakrát. Čtyřikrát eventuálně osmkrát přicházi jako v znamení Inteligence Saturnovy konstanta v démonických znacích Saturna, Jupitera. Merkura a Luny, v posledním dokonce 28krát eventuálně 56krát, protože je možno šestkrát posunout obrazec nalevo a doprava.

ctv3.jpg(11 kb) O planetárních znameních se zmiňuje též dilo Stiefelovo, Paracelsovo a Kircherovo. Signacula intelligentia a daemonia udává ale jen Agrippa ve své Okultní filosofii. Ze sedmi planetárních pečetí mohou být bez velké námahy vytvořeny též jinak formovaná signacula. Tak například ve francouzském díle Le livre des mensules ou tablettes de planetes, 729 in quarto, se mluví o signaculích, jež se též vztahují k magickým čtvercům, od znaků Agrippových se však naprosto odchylují.

ctv4.jpg(11 kb) Spisovatelem konstruovaná signacula obr. 8 a 10 se vztahují jen na řadové konstanty a dají se dešifrovat pouze na základě jednoho magického kvadrátu. Otáčením geometrických figur v prostoru a v rovině o 90 stupňů vznikají konstanty stejné jako v případě Agrippových planetárních pečetí v každé figuře osmkrát.
Je na vkusu čtenářově, které obrazce budou platit jako signacuia intelligentia a které jako znaky démonů.

ctv5.jpg(11 kb) Z žádného místa Agrippových spisů není zjevné na základě jakého principu si vybral figury, které jsou vyobrazeny v jeho hlavním díle. Vzhledem k nedostatku místa jsme mohli otisknout jen po jedné ukázce jednotlivých planetárních pečetí.7


*1 Víra, že je možno pomocí jistých ceremonií obcovat s bohy a dobrými duchy a přimět je k nadpřirozenému působení, je prastará. Velkou úlohu hrála u neoplatoniků, zvláště u Jamblicha a Prokla.

*2 Zejména v magických čtverctch silně se jevící harmonii, periodicitě a polaritě čísel učila Pýthagorova škola, že je možno odvodit všechny přírodní zákony z čísel vyskytujících se v magických čtvercích a že z nich vycházejí všechny přírodní zákony.

*3 Zjevení Janovo 13, 18. Srv. A. Kircher Arithmologia sive de abditis Numerorum mysteriis, Romae 1665, část 1, kap.l., str. l3-l8: Kdo je nadán myslí, ať spočítá číslo bestie, to je totiž 666.

*4 Ve třech vydáních: Lugduni per Beringos fratres, 1537; Opera omnia, Lyon 1533 a kvartové vydání, Antverpy 1531 jsou rozličná signacula podána trochu odlišně oproti těm s kterými se setkáváme ve foliavém vydání kolínském z r. 1533, které měl k dispozici autor.

*5 Mensula = stoleček (destička); zde znamená magické kvadráty.

*6 Jakým způsobem se zjišťují znaky a charaktery jak hvězd tak jejich duchů z těchto kvadrátků, na to přijde lehce důmyslný badatel a ten, který ví jak se tyto kvadrátky vytvářejí.

*7 Viz dále o magických čtvercích v knize Planetensiegel, Rösselsprünge und andere magische Figuren, naklad. Zenit.


Komentář:

Ačkoliv je presentováno, že autor určil metodu zjištění významu Agripových pečetí, je jím užívaný převod čísel často účelový. V některých případech umisťuje signaturu do čtverce účelově tak, aby hodnota vyšla (což by ještě bylo odůvodnitelné), jindy počítá jen body obratu křivky, příště všechny hodnoty, jichž se křivka dotýká a v případu obr. 6 a 7 přechází z jednoho způsobu bez jakékoliv poznámky na druhý. Problém tedy není možné pokládat za vyřešený, jak tvrdil nadpis článku.

Agrippova kniha Čtverec Luny, magická glypa