František Kabelák – čas. Medium

Přáním snad každého, kdo přistupuje k hermetické praksi, je probuditi schopnost, dřímající více nebo méně v každém člověku, smysl jasnovidecký, a zříti přímo, či v zrcadlech, nebo konati pokusy zvědné. Jasnovidnost ve všech jejích projevech rozdělili jsme na tři díly:

I. zření přirozených vztahů věcí, t. j. zření magické,
II. vidění věcí závislých na svobodné vůli člověka t. j. vidění psychurgické,
III. zjevení věcí, které jsou ustanoveny božstvím, t. j. zjevení mystické a theurgické.

Rituály, vybudované na tomto rozdělení se v praksi plně osvědčily. Zření magické vychází ze zjištění, že člověk, který chce poznati běh věcí za hranicí.svojí úrovně, musí použíti sil, které jsou za touto úrovní a které mu činí známým to, co by sám nemohl nikdy poznati. Proto se při něm používá:
1. Démonů (satanim a šedim nižších stupňů), žijících mimo podmínky lidské a kteří nejsou podmíněni prostorem a časem v lidském smyslu. Používá se k tomu krve, dýmu a zaklínání. .Je to nejnižší odvětví jasnovidecké prakse magické a je vysloveně černou magií. Ještě za našich dnů používá se v Tibetu, Mongolsku a v severní Africe, kde žáci magie oživují lidské mrtvoly za účelem zvědným pomocí larev a nejnižších démonů. Toto odvětví z a v r h u j e m e.
2. Elementálů, a sice výhradně elementálů ohně a vzduchu. Tito elementálové jsou skoro tak dokonalí jako člověk, jsou k člověku přátelští, znají dobře taje přírody i osudy lidí. Osud člověka znají pouze na základě jeho dřívějších činů. Elementálů vody a země vzdělaný magik téměř neužívá, protože jsou povětšině člověku nepřátelští, až na několik jedinců a znají také z tajů přírody jen velmi málo. Jejich vědomosti se řídí dle jejich vývojových stupňů a proto elementálové vody a země často klamou. Pro dobrého magika jsou ve směru jasnovideckém tyto dvě třídy elementálů bezcenné, používá jich hlavně černá magie ve spojení se sexuelními rity.
3. Sdělení, která se obdrží od vyšších duchů na základě delších magických příprav a recitování Jmen Boha.
4. Vysokých inteligencí za použití velikých a slavných obřadů, hraničících s obřady theurgickými. Příprava k této praksi vychází z čistého života, konání dobrých skutků, obětí, nošení zvláštních talismanů a vykuřování vzácnými vůněmi.

Prakse vidění psychurgického vychází ze dvou předpoklad:
1. na vnitřního člověka může působiti jen to, co je téže povahy jako člověk sám,
2. šíře jasnovidnosti se zakládá na vnitřní vyvinutosti člověka.

Veliká důležitost těchto dvou předpokladů se objevuje především při používání prostředků extaktických a při vykládání Tarotu.
Psychurg používá:
1. umění působiti jasnovidné sny,
2. prostředků narkotických. Sem patří používání slavných elixírů, z nichž je nejznámější elixír, užívaný Araby, k poznání smrti člověka a průvodních okolností smrti dotyčného člověka,
3. prostředků magnetických a hypnotických, včetně psychurgických zrcadel. Podmínkou účinnosti psychurgických zrcadel jest fluorescence, případně fosforescence materiálu zrcadel,
4. prostředků extatických, z nichž nejdůležitější jsou ty, které působí bezprostředně na intelekt,
5. dotazování se mrtvých bez použití vlastní nekromancie. Výsledku se dosahuje postem, modlitbami, vůněmi, zvláštními světly a prodléváním u hrobu zemřelého v noční době,
6. nekromancie vlastní, obřadné. Staří Egypťané ovládali velmi dobře tuto disciplinu, jak dosvědčuje Egypťany používaný nekromantický obřad otevření úst mumie.

Zjevení mystické a theurgické se zakládá na skutečnosti, že věci ustanovené Bohem jsou známy jedině Bohu (zjevení mystické) a jeho nejbližším prostředníkům (zjevení theurgické), takže tato ustanovení mohou býti zjevena pouze přímým zásahem vůle Boží.

K dosažení zjevení mystického je nutno především opírati se o články víry, mimo všech ostatních předpokladů praktické mystiky. Vrcholem je dosažení stavu prorockého za plné a vybičo-vané činnosti smyslů vědomí. Aby bylo dosaženo zjevení theurgického, používá se zvláštních nástrojů a obřadů, o kterých literatura nepřináší žádných dokladů.

Jak vidno, je disciplina praktického hermetismu, zabývající se jasnovidností, velice obsáhlá. její uskutečnění a ovládnutí vyžaduje doby mnoha let.