(výbor z přednášek Dr. Jana Kefera, které stenograficky zachytil a pro budoucnost zachoval zapisovatel Universalie pan Ladislav Málek)

Magie je věda, která se studuje a jež využívá astrálních sil; mohli bychom říci: přírody, ale je to slovo nadbytečné.

Rozbor pracovní definice: Je to věda? Je. Poněvadž věda je utříděná soustava poznatků, která, má-li být exaktní, stanoví zákony dění. Magie je věda. Platí pro ni stejná definice jako pro ostatní vědy, a navíc je daleko přesnější. Historie je považována za vědu, ale žádné zákony nestanoví. Magie je věda, nikoliv nauka. Studuje se: tím je vyjádřena teorie. Dříve než mohu použít sílu, musím ji znát. Bez teorie není praxe. Biologie je věda teoretická, pakliže působí prakticky, je to již hygiena.
Astrální síly: Mnozí říkají, že dříve byla magie jenom věda. Věda studuje hmotné síly světové, kdežto magie síly astrální. V tom je veliký rozdíl. Magie studuje astrální hodnoty. Například: tabák existuje v astrálnu a zároveň i ve světě duchovém. Zatímco věda se bude zabývat tabákem po stránce hmotné, magie po stránce astrální. Magie je věda, která která studuje a využívá astrálních sil. Když je to věda, musí stanovit zákon.
První zákon: Člověk, příroda, stejně jako Bůh, tedy vše co bytuje, je složeno ze tří principů: Bůh je trojjediný a je to jediná bytost. V přírodě rozeznáváme hmotu duši a ducha. Má kámen ducha? Má, ale ten je nesmírně ztajen na úkor onoho principu hmotného. Má duši? Rovněž, ale hmotný princip převládá. Vezměme nyní rostlinu. Tam už je duše více znát, u zvířete je již blízká duchu, u člověka duch převládá. Anděl, vysoká theurgická bytost, má také hmotu, ale jen nepatrné množství. Převládá princip duševní a duchovní. Tyto principy se navzájem mezi sebou váží, takže hmota působí na duši a duše na ducha. Tím právě vznikají rozličné věci. Také síra, rtuť a sůl. Každý princip lze štěpit dále na tři. Kabalistické devatero, celek je potom desítka.
Druhý zákon: Člověk, příroda, Bůh – jsou obdobni. Teorie mikrokosmu a makrokosmu. To je počátek teorie a nyní praxe. Magie využívá astrálních sil, to znamená, že působí na síly astrální. Astrální síly jsou pak ty, jež vyvozuje živá bytost. Jsou to jakési odrazy života, a poněvadž vše žije, hmota, anděl, člověk i Bůh, tvoří odrazy těchto životů astrální sílu, na niž lze magicky působit:

* I. 1) Na člověka a jeho astrální tělo, 2) na sebe sama, 3) na druhého. Dnes se těmto jevům dává jméno magnetismus, hypnotismus, hermetické lékařství, ovšem to vše patří do magie jakožto práce, spadající do oboru magického působení na člověka. Mistrovský kousek je tu vědomé vybavení astrálního těla.
* II. Působení na astrální bytosti věcí. Každá věc má svůj astrál. Např. hýbání stolečkem a rozličné přínosy, To je magické působení na astrál věcí.
* III. Působení na elementály, neboli magie živlová. To jsou tři způsoby magického působení. Toto působení se děje:
o a) pohledem (magický pohled)
o b) magickým slovem (magická formule, inkantace)
o c) posismem, neboli posuňky, gesty a jejich zhmotněním (magické písmo, magické obrazy).

A co s těmi nástroji? Tyto nástroje a tento rituál slouží jenom jakožto pomůcka k tomu. Je hudba klavír? Ne, ale na ten klavír je nutno hrát, aby byla hudba. Co dělá praktická magie? Učí pohledu, slovu, posismu. Poněvadž sólový zpěv sám o sobě by nedostačoval, je třeba doprovodu nástrojového. Onen rituál a ony nástroje, to je ten klavír, jenž doprovází sólový zpěv.

Přikročme k otázce působení.
Magické působení pohledem, slovem, posismem. Jak cvičíme magický pohled? Základní cviky jsou klid, koncentrace, dech. Když tyto tři věci umíme, můžeme nacvičovat magický pohled. Daleko důležitější než magický pohled je magické slovo. Kabala nám velmi krásně ukazuje, proč je slovo tak tak nesmírně mocné. Znáte Chladného obrazce? Jak krásné tvary působí pravidelné tóny! Příroda zná pouze hřmoty, zvuky. Teprve člověk má v sobě tón. Kabala učí, že každé chvění na fyzické úrovni má za následek chvění na úrovni astrální a duchové. Tibetská magie učí, že slovo je původcem všeho. Proto svastika je symbolem zvukovým, udává prapodstatu všeho pohybu. Slovo je trojjediné. Na hmotné pláni vzniká zvuk, fenomén fyzikální. Na astrální pláň působí dech a na pláň duchovou vyjádření myšlenky.
Slovo je rovněž bytost trojjediná, jako vše, od Boha až ke hmotě. Tělem slova je zvuk, astrálním tělem dech, jenž vzniká pohybem rtů, jazyka a hrtanu, a duchem slova je idea, kterou slovo označuje a představuje. Proto máme-li míti dokonalé slovo, je třeba míti mluvidla správně akusticky vyrovnovážena. Nemylte se, magické slovo nemůže vyjít z úst koktavého neb toho, kdo má vadu řeči. Máme-li akusticky bezvadný tón, cvičíme se hraním a zpíváním škál, abychom získali tónově vyrovnovážené magické slovo. Vyrovnovážit je lze jedině škálou. Každý člověk se má učit zpěvu natolik, aby jeho slovo zvučelo v tónu.
Duší slova je dech. Naše fyzické tělo se živí hmotou, astrální tělo dechem. Jóginská dechová cvičení. Jóginsky máme dýchat na plné plíce. Konečně slovo musí míti ducha, ideu: a má-li býti dokonale magické, musí to být správná a pravdivá idea. Proto magikové kladou důraz na správnost idejí, odtud jejich matematika. Správná idea se musí vztahovat k pravdě. Máme-li v pořádku mluvidla a plíce i svůj mozek, máme všechny předpoklady, aby se naše slovo stalo magickým. Slovo je bytost, jež existuje. Duše slova existuje na pláni astrální poněkud déle, než na pláni fyzické. Duchové tělo také. Chceme-li, aby slovo bylo živé a trvalé, musíme je způsobit při mozkovém napětí, s nímž je vyslovujeme. Psychologicky řečeno, a magicky řečeno: odvisí to od množství slova vyslaného. Když již zvládáte klid, koncentraci, vteřinovou koncentraci a vyslovíte slovo, stává se toto slovo magickým a nabývá určitého trvání. I když máme mnoho jiných pomůcek, slovo zůstává tím nejpodstatnějším projevem. Spatřujeme to i v rituálu mše svaté, kdy kněz čte tiše i nahlas a některé pasáže dokonce zpívá. Slovo vzniká fyzickým dechem a představou. Představa musí být správná. Chcete-li mít v magii úspěch, musíte mít správné představy. Proto nutno studovat filosofii, logiku. Posuňky jsou velmi důležité. Slovo musí provázet vhodné gesto. Řekli jsme, že magie je všemocná. Na počátku naší magické práce musíme spolupracovat s přírodou. Co činí zahradník, když zasadí rostlinku, aby kvetla? Dal ji do země, nyní ji zalévá. Vše ostatní obstarává příroda. Totéž činí i magik. Magik je jako zahradník, který rostlinu občas skrápí, ale jen natolik, aby to odpovídalo jeho záměru. Prozatím musíme vždy pracovat se silami přírodními. Nejlepším ukazovatelem v přírodě je astrologie. Tím není řečeno, že je to naprosto nutné, ale máme zde plán. Zkuste vzslat žádost, když Saturn činí kvadrát na MC; uvidíte, jak dopadnete. Ale vyšlete ji, když kvadrát na MC činí Jupiter: budete mít okamžitý úspěch. Proto chceme-li konat magické dílo, musíme anebo máme působit pomocí osudových sil ve shodě s celou přírodou. Každý magický čin potřebuje přípravu. Touto osudovou přípravou je právě příprava astrologická. Nadání pro magii nejlépe poznáme z poměru mezi Martem a Merkurem. Konjunkce a opozice je naprostou způsobilostí. Trigon a sextil představují vyrovnováženost. Menší aspekty pak klesají až na 18. stupeň, kde je způsobilost už velmi malá. Pokud však neexistuje aspekt mezi Martem a Merkurem, počínaje od Merkura, způsobilost pro magii není vůbec žádná. Podle postavení Jupitera také poznáme, ke které práci se více hodíme. Je-li Jupiter v IX. domě, je způsobilost pro obřadní magii úžasná. Je-li ve XII. domě, učiní nositel lépe, bude-li pracovat skrytě. Hygienická příprava spočívá v regulaci potravy, jídla a pití, pokud ne po celý život, tedy alespoň v čase kterékoliv práce, a v regulaci pohlavního života.. Všeobecně řečeno se k přípravě doporučuje naprosté vyloučení masa, alkoholu a všech jiných dráždidel a naprostá zdrženlivost pohlavní, a to nejen fyzická, ale i myšlenková. Tím je vykonána příprava tělesná. Příprava astrální: dech; děje se regulací dechu a vdechováním určitých vůní. Proto se v magii používá kuřidel. Tím se připravuje bytost astrální. Kouřit tabák při saturnské práci; tabák možno páliti jen na pánvičce. Nakonec je nutná příprava duchovní. Na tu se obyčejně zapomíná. To je příprava uměním a filosofickou nebo teologickou meditací. Když jsme vykonali cvičení klidu a koncentrace, když jsme ovládli svůj dech a umíme vyslat magický pohled (pozor, nepoužívat často, může se stát nebezpečím) a vykonali jsme tuto přípravu, je vyloučeno, aby se nám nezdařil magický čin.
Mezi slovy existuje určitý nepoměr: proto slova mrtvých jazyků, která jsou dokonale fixována v astrálnu, jsou daleko mocnějsí než slova jazyka živého. Vysloveně magickým jazykem je stará čínština, sanskrt, stará hebrejština, stará řečtina, latina, z našich nejpůsobivější je starobulharština, řeč církevně-slovanská. Potom se ještě užívají určité nástroje, které však nejsou podstatou, ale případkem, dále posismus a romanité pantakly, které představují rozmanitě fixované posuňky. Nemáme-li pantaklu, musíme vhodně použít posismu. Konečně vytváříme náboje, což je dosti nesnadné a těžké. Obtíž spočívá v tom, že ten mentální náboj musíme vytvořit u sebe a potom jej vyslat: každá emise má však zpětný odraz. V magii vše probíhá nadvakrát. Magické myšlení jde v kruhu či v elipse, vrací se tedy k vysílajícímu. Nejtěžší ze všeho je přerušit okamžitě po emisi styk s psychou, s nábojem. Není-li styk dokonale přerušen, dostává operatér odraz: může se proti němu chránit, avšak pokud není ochrana správně vykonána, odraz se dostaví. V oratoři je odraz minimální. Někdy je třeba materializovat. Normální media a magikové propůjčují fenoménům svoji vlastní sílu. To je magicky zakázáno. V takovém případě žije totiž zjev z vašeho životního světla. Představte si že by krev kolovala mimo živé tělo. Když astrální tělo koluje mimo astrální centra, tehdy je nebezpečí ještě větší. Stará magie k tomu účelu používala krve. V sexuální magii se k tomu užívá sexuálních nábojů. To dnes nečiníme je to svinské. Je však možno docílit velmi jemné hmoty pálením určitých drog a rostlin. Kvintesense z otčníku je nejlepším kuřidlem, chcete-li materializovat myšlenku vznešenější a vyšší. Otočník je základnou, pak podle signatur dne.
Magické působení je vědomé, kdežto v mystice a spiritismu běží o nevědomé fenomény. Magik nikdy neupadá do transu, magie se koná za plného vědomí a záměrně. Proto docilujeme takových výsledků, jaké si přejeme. Začínáte pracovat magicky záměrně, tvoříte záměrné dílo, záměrně se připravujete a když toto dílo konáte, jste si plně vědomi sami sebe a průběh této operace můžete kontrolovat jako když pozorujete chemickou reakci. Metoda parapsychologie je v podstatě nesprávná, poněvadž mediální trans se dostavuje pouze za určitých astrologických předpokladů. Silný dokonalý mediální trans nastává tehdy, když transit Marta běží II. nebo IX. domem horoskopu media. Lehčí trans (jako při spiritistických seancích) když tudy běží Luna. Jinak se trans dostavuje u zdravé osoby neobyčejně nesnadno. Proto zkoumáme- li medium v tomto okamžiku, můžeme verifikovat všechny mediální úkazy naprosto dokonale. Profesionální medium ale nemůže čekat, až mu Luna půjde určitým domem, musí pracovat každodenně. Proto trans předstírá, čímž si můžeme vysvětlit, že i tak nadané medium jako paní Silbertová, bylo přistiženo při podvodu. Takovýmto způsobem pak trpí celá záležitost, jako by všechno bylo jen podvodem. Crooces dělal skvělé pokusy, ale nakonec ho rovněž přistihli při podvodu. Magie nikdy nebude pracovat s osobami v transu, nikdy nebude brát člověku svobodnou vůli, ne že by to snad nešlo, ale protože je to zakázáno. Moderní magik nesmí člověka uspávat, nesmí ho magnetizovat na dálku, aby ho ovládl. Volt a magnetizace se vždy budou dít jen s přivolením a na přání toho kterého člověka.
Chceš-li realizovat Boha, jednej jako Bůh, a to tak, že budeš ctít svobodnou vůli člověka. Proto Bůh nezakročí proti zhoubným válkám, poněvadž respektuje svobodnou vůli tvorstva. Nikdy tento mravní zákon neporušte! Někteří křižáci a rosikruciáni používali jistých kouzel; jednalo se o davovou kolektivní představu, o vytvoření magického shluku určitou představou a jeho emisi. Fluidický kondenzátor slouží k nabíjení emise a v případě potřeby se tato z něho vypustí.

# Komentář: Autor zaměňoval vnitřní resonanci a tón vyslovené formule. Často se při vyslovování formulí mění zevně slyšitelný tón, avšak vnitřní resonance je vždy stejná.
# Je nízké užívat sexuální síly pro maretializaci bytostí, to však nesnižuje jejich důležitost v jiných případech.