volně podle poznámek dr. Kefera

1 Kalcinace – zpopelnění, vysušení, správně zčištění. „Oddělíš mírně a nejvýš opatrně“

 • Alch – vyloužení nadbytečné vlhkosti mírným zahřátím látky v baňce (mírně a nanejvýš opatrně)
 • Mag – omezení citových, lunárních prvků- výstřelků citu, Démonický cit se zvrhává v fanatismus, ostrý oheň ničící látku, v magii duši, v Theurgii ducha
 • 2 Solucio – rozpuštění „Odloučíš jemné od hrubého“

 • Alch – uvedení do prvotní podstaty, zmenšením hutnosti převede v zevní žlutou tekutou látku nebo plyn – aqua mineralis – v dobře uzavřené vejčité skleněné nádobě (nesmí se otevřít ani přenášet, teplo takové, aby se dala držet v ruce).V baňce musí zůstat pásmo vody a pásmo plynu.
 • Mag – odstranění prostředníka – astrálu -oddělení duchovního od hmotného, jemné -plyn- duch, nesmí vyprchat, odstranit démony, ale nechat čisté tělo uzavřené v baňce. Uskutečnit duchovní a tělesné a zatím vynechat astrální.
 • 3 Elementarum separatio – rozluka živlů. „To, co je nahoře, je jako to, co je dole!“

 • Alch – vzestupující živly vzduch a oheň, spodní zem a voda, země přechází ve vodu, černá, voda přechází ve vzduch, stává se bílou a vzduch se mění v oheň.
 • Mag – vzestupující živly jsou duch, spodní tělo, tělo je kvasem pro ducha, tímto kvasem musí býti zdravé.Tak je zdrojem pro zdravého ducha.
 • 4 Konjunkcio – sloučení

 • Alch – spojení dvou nebo více substancí, spojení odloučených vlastností hmoty, nikoli sloučení rozmanitých hmot, ale vyrovnání, uvedení v rovnováhu základních hmot. Nutné spojit vodu a vzduch, oheň a zemi tak, aby jeden živel pronikl druhým.
 • Mag -duch musí dostati pečeť pozemského, pozemské pečeť ducha -vyrovnovážení.Zlato= aktivní = 3 = muž, stříbro = Bio pasivní = 9 = žena. Člověk zraje 12 měsíců, 3 měsíce v muži, pak 9 měsíců v ženě. Má tedy připravovati se 3 měsíce před početím.
 • 5 Puterfrakce – setlení neboli zhnití.

 • Alch – spojené části vystaveny vlivu vlhké teploty(Oheň by je zkazil.Setlení trvá 90 nocí, tímto vzniká černá barva ohlašující, že látka už hnije, asi za 30 dní, pak se hmota vzedme, napřímí, začne zářit všemi barvami jako duha a pak zbělá. Nádoba musí býti chráněna před horkem a mrazem, látka se nesmí přeměniti v sklovitou.
 • Bio semeno potřebuje takovou teplotu jako produkuje lidské tělo. Máli se zroditi nová rostlina musí semeno v zemi setlíti.
 • Mag – duch se nesmí státi sklem, naše inteligence je plodem zemních vlivů.
 • 6 Koagulatio – zhutnění, zhuštění ustalování volných duchových látek

 • Alch – hutnění jemných částeček hmoty mírným teplem, pokud látka nezbělá podobaje se nespalitelným krásným bílým perličkám – bílá síra.
 • 7 Cibace – pohlcení, živení Vyživování suché látky filosofů jejím vlastním mlékem – hrubé prosytit jemností, jemné hrubostí.

 • Alch – mlékem může býti destilovaná voda smísená s popelem – vlhké s hrubým – tato voda Merkurova se spojí se zemí, jenž je suché listí opatrně, aby nasáklo a neutopilo se. Voda se také nazývá panenským Merkurovým mlékem- agua menstrualis. Následuje pohlcování – tlí, jako člověk v hrobě – po dobu 150 dnů, až dosáhne bílé barvy.
 • 8 Sublimace – přehánění

 • Alch – čištění hmoty od surové slanosti, bílý celek zahříváme mírným teplem po 40 dní až se stane černou, temnou a pak přemění ve vodu.
 • 9 Fermentace – kvašení

 • Alch – Duch hmoty se spojuje s sbělenou zemí, vtělování duše do těla. Jako magnet přitahuje železo, tak země přitahuje shůry duši. Počneli voda kvasiti, stává se zemí.
 • 10 exaltace – překapání, destilace

 • Alch – zmnožení duchovosti látek. téměř chemická reakce
 • 11 augmentace, multiplikace – zmnožení, perfekce zvýší se barvitost,vůně,účinek a množství – čím více ředíme elixír, tím více působí. Prášek může být rozpuštěn v skleněné nádobě, roztok se zhustí a ustálí. Elixír se nazývá salamandr.
  12 projekce – rozprostření dokonalé látky do nedokonalé. Ta se zdokonalí – obrací v lunu a slunce, když látku uvedeme v klid. Jeli operatér klidný a vyrovnaný nechá se plyn ustáliti, světlo fixovati, načež vznikne prášek neboli kámen moudrosti.