K problému astrokartografie:

Astrokartografie přišla k nám z ciziny, byla s nadšením přijata a spousta astrologů ji používá bez dalšího ověření s odůvodněním, že ono to funguje. Jinak totiž nejsou schopni zjistit, kam by měl klient jet na dovolenou, kde si dohodnout obchodní schůzky a odpovědi na další „vážné“ otázky. Tato skutečnost však nesnižuje důležitost tohoto oboru.
Prvním problémem je projekce planet na zeměkouli – tato probíhá systémem, že na zeměpisné délce zrození je umístěno Medium coeli (MC). Planety, které jsou před MC – tedy domy 4-9 jsou zobrazeny západně, planety v domech 10-12 a 1-3 východně. Ve výpočtu zeměpisné šířky planet hraje nejdůležitější roli zobrazení ekliptiky (dráhy slunce po nebi vůči zemi. Ekliptika dosahuje k obratníku Raka na počátku znamení Raka – nejsevernější bod a nejjižnějšího obratníku Kozoroka. Ve válcové projekci má přirozeně tvar sinusoidy. Od Ekliptiky jsou podle své šířkové pozice (Latitude) zobrazeny planety. Takto je dosaženo, že planeta je zobrazena v místě, nad nímž se v danou chvíli nachází (je viděna přesně v nadhlavníku). Vše, jak bylo již řečeno je extrémně citlivé na nepřesnosti času, nepřesnost 45 minut odpovídá rozdílu mezi Prahou a Paříží.

Local Space Map

Toto zobrazení posouvá střed zodiaku (pomyslný zeměpisný pól) do místa zrození a podle klíče MC/IC = S/J promítá linie domů a k planetám umístěným výše popsaným způsobem. Počátky tohoto zobrazení je možné hledat již u Ptolemaia a jeho soustavy signatur. Již tradičně je možné tímto způsobem zjistit postoje zrozence, resp. konkretního místa vůči okolnímu světu

Rise – Set lines (linie východu a západu) + MC/IC linie

První jsou linie tvaru S začínající a končící na počátku polárního kruhu (cca 66°). Z hlediska astrologie určuje linie, kde planeta v daný okamžik stála na Ascendentu.
Obrácené linie – tvaru otazníku jsou linie, kde planeta stála na Descendentu,
Přímka se zobrazenou planetou je zobrazena linie Media coeli, na opačné straně zeměkoule probíhá linie IC (přímka bez zobrazené planety).
Tyto linie mají vliv p ředevším na sílu planet podle všeobecných pravidel pro posouzení planet nad obzorem, pod obzorem a v exaltaci. (zde je řešení toho, jak nalézti místo pro obchod ní jednání etc. pokud se tím chce někdo zabývat)

Prime Vertical

Tento systém přenáší pomyslný rovník do místa zrození a zachovává průchod linie MC/IC místem zrození – toto místo tím, jak se nachází na linii X. domu symbolizuje realizaci události – v tomto případu narození. Jedná se tedy o zobrazení vztahu světa (zeměkoule) ke zrozenci. Tyto vztahy světa vůči zrozenci a zrozence vůči světu jsou tvořeny karmanem, lze tedy využít planetárních drah tohoto zobrazení pro zjištění části informací o minulých inkarnacích. Opět upozorňuji na nutnost zcela přesného času!

Mundální astrologie a astrokartografie

Kde nejvíce potřebujeme určit dopad probíhajících transitů je mundální astrologie, avšak zde jsou metody astrokartografie bez dalšího neúčiné – vyžadují totiž především zadání místa a přesného času. Zde nám však může pomoci analogie s myšlením klasických astrologů – jeli svět placka, je střed tam, kde je Řím etc.. – je-li koule, pak je potřeba využíti všeobecně zavedenou zeměpisnou sít – což mohu udělat propočtem local space pro pól (a dostanu chybu, protože výpočet narození na pólu většina programů nezvládne) nebo výpočtem prime vertical na rovníku v místě počátku zeměpisné sítě. Jako čas lze použít okamžik počátku období, např dne, a tím máme veškeré potřebné údaje. Lze ještě vést spor o tom, kdy den začíná a který čas je tím pravým, avšak většina lidstva kromě svého místního času zná světový čas, což je také mimo jiné čas centra evropské civilizace, která si svojí expansí podmanila naprostou většinu světa, a proto použití světového času nebude chybou.
Při tomto zobrazení jsou linie přímkami, lze též dosáhnout tento výpočet zadáním MC/IC lines pro světový čas. Tím je opět zachováno pravidlo o realizaci událostí v X. domě.
Podle současných zkušeností takto vypočtené linie velmi dobře vypovídají o světových událostech.

Systémy signatur

Klasická astrologie pracovala se třemi hlavními systémy signatur.
Již Ptolemaios promítá zodiak do svého okolí a získává tak 12 směrů jejichž pozůstatky dodnes vidíme v uvažovaných signaturách:
3. O souvislostech mezi zeměmi, trojicemi a hvězdami
Ze čtyř trojúhelníkových formací, které rozdělují zvířetník, jak jsme ukázali výše3, je ta, kterou tvoří Sko- pec, Lev a Střelec, severozápadní a je ovládána hlavně Jupi- terem kvůli severnímu větru, ale k jeho vládě se díky jiho- západnímu větru připojuje Mars. Trojúhelník Býka, Panny a Kozoroha je jihovýchodní a vládne mu především Venuše kvůli jižnímu větru, ale společně se Saturnem díky východnímu vět- ru. Trojúhelník Blíženců, Vah a Vodnáře je severovýchodní a ovládá jej především Saturn díky východnímu větru společně s Jupiterem díky severnímu větru. Trojúhelník Raka, Štíra a Ryb je jihozápadní a vládne mu díky západnímu větru přede- vším Mars spolu s Venuší v důsledku jižního větru.
Poněvadž je tomu tak a protože náš obydlený svět je rozdělen do čtyř čtvrtin4, jejichž počet odpovídá počtu trojúhelníků, a je rozdělen v rovníkovém směru naším mořem, které odděluje jeho severní a jižní část od Herkulova průlivu k Issuskému zálivu a k hornatému hřbetu přilehlému k východu, a v poledníkovém směru Arabským zálivem, Egejským mořem, Pontem a jezerem Maeotis, které oddělují východní a západní část, vznikají čtyři čtvrtiny a jejich poloha odpovídá trojúhelníkům. První čtvrtina leží na severozápadě celého obydleného světa; zahrnuje Keltskou Galii a máme pro ni společný název Evropa. Naproti ní je jihovýchodní čtvrtina; ta zahrnuje východní Etiopii, jak by se měla nazývat jižní část Velké Asie. Severovýchodní čtvrtina celého obydleného světa zase obsahuje Skytii, která je podobně severní částí Velké Asie; a čtvrtinu naproti této a směrem k jihozápadnímu větru – čtvrtinu západní Etiopie – nazýváme celkovým jménem Libye.
Části uvedených čtvrtin, které jsou blíže středu obydleného světa, jsou umístěny opačným způsobem vzhledem k okolním čtvrtinám, stejně jako jsou ty druhé ve srovnání s celým světem; a protože evropská čtvrtina leží na severozápadě světa, jsou části kolem středu, které jsou připojeny k opačnému úhlu, zřejmě umístěny v jihovýchodní části této čtvrtiny. Totéž platí o ostatních čtvrtinách, takže každá z nich odpovídá dvěma proti sobě položeným trojúhelníkům; zatímco jiné části jsou v souladu s celkovou odchylkou čtvrtiny, podílejí se části uprostřed [světa] na příbuznosti s opačnou inklinací a hvězdy, které vládnou ve svých vlastních trojúhelnících, vládnou samy ve všech ostatních sídlech vyjma částí kolem středu světa a kromě Merkuru, protože ten je uprostřed a společný oběma rodům.
…..
Pro rychlé použití uvedeme také seznam některých příbuzných národů, které budou pouze vyjmenovány za každým znamením podle toho, co o nich bylo právě řečeno:
Skopec: Británie, Galie, Germánie, Bastarnie;ze středu Coele Sýrie, Palestina, Idumea, Judea.
Býk: Parthie, Medie, Persie; ze středu Kyklady, Kypr, pobřežní oblasti Malé Asie.
Blíženci: Hyrcanie, Arménie, Matiana; ze středu Kyrenaika, Marmarika, Dolní Egypt.
Rak: Numidie, Kartágo, Afrika; ze středu Bithynie,Frýgie, Kolchida.
Lev: Itálie, Předalpská Galie, Sicílie, Apulie;ze středu Fénicie, Chaldejsko, Orchinie.
Panna: Mezopotámie, Babylonie, Asýrie; ze středu Helada, Achajsko, Kréta.
Váhy: Baktriana, Kasperie, Serika; ze středu Théby,Oáza, Troglodycie.
Štír: Metagonitsko, Mauretánie, Getulie; ze středu Sýrie, Komagenie, Kapadocie.
Střelec: Tyrhénsko, Keltsko, Španělsko; ze středu Arábie Felix.
Kozoroh: Indie, Ariana, Gedrosie; ze středu Trácie,Makedonie, Ilýrie.
Vodnář: Sauromatika, Oxiana, Sogdiana; ze středu Arábie, Azánie, Střední Etiopie.
Ryby: Fazánie, Nasamonitsko, Garamantika; ze středu Lýdie, Kilikie, Pamfylie1.

V dílech některých klasických autorů zjistíme projekci zvířetníku jako kruhu, přičemž dodržují Ptolemaiovo umístění Berana:

Beran:Německo, Anglie
Býk:Franky
Blíženci:Afrika severní,
Rak:Alžírsko, Severní Afrika
Lev: Arabský poloostrov
Panna:Turecko,Indie,Irak,Babylonie, Mesopotámie
Váhy: Čína,Indočína,Tibet

Kozoroh:Afkanistán
Vodnář: Polsko, Rusko, Skalistá Arabie
Ryby: Halič, Normandie

Dalším systémem je určení signatury podle charakteru území: Polsko v Býku,Himaláje v Kozorohu.
Posledním systémem je výpočet signatury území podle událostí, které se na něm staly.

Poté co se všeobecně rozšířila znalost o podobě zeměkoule vznikly i další systémy signatur – jednoznačné je přiřazení projekce zvířetníku tak, že 2 časové zóny (30°)odpovídají 1 znamení počínaje zónou západoevropského času (Anglie,Francie,Španělsko)- takto projekce odpovídá znamení berana – znamení expandující evropské civilizace. Pro získání podrobnějších signatur lze aplikovat podrobnější dělení zodiaku – z hlediska hermetického (co je nahoře je i dole) je nejdůležitější rozdělení každého znamení na 12 dílů odpovídajících 12ti znamením. Domnívám se, že není správný počátek této projekce na 0° zeměpisné délky. Je nutné posunout předěl Ryby-Beran poněkud západněji – ostatně použití času GMT je zavedeno i na západ od 0°, vyplývá též z historických souvislostí.

Další projekce se zabývá šířkovými zónami. Obecně panuje shoda ohledně přiřazení k jednotlivým planetárním sférám podle chaldejské řady (Saturn,Jupiter,Mars,Slunce,Venuše,Merkur,Luna). Rozšířenější je přiřazení planet systémem Saturn=jižní pól, rovník je rozhraním Slunce a Marsu, Luna odpovídá severnímu pólu.
Tímto způsobem se však tropické deštné pralesy dostávají k nejsušším signaturám a naopak pouště severní polokoule jsou v pásmu Venuše, proto zastávám menšinový systém přiřazení užívající promítnutí celé řady mezi rovníkem a pólem, oba póly jsou pak signifikovány Saturnem a zóna tropických deštných pralesů je signifikována Lunou, a zóna pouští odpovídá Slunci nebo Marsu. Nevýhodou tohoto systému je nejednoznačnost přiřazení, protože stejné zóny jsou na severní i jižní polokouli.