V poslední době se vyrojilo mnoho interpretací funkce karmanu a velmi pochybných pokusů o její speciální provázání s astrologii. Jelikož se touto problematikou již dlouhá léta zabývám, chtěl bych zde podat krátký úvod do této problematiky.
Veškeré vykonané činy mají své následky, tyto následky se nemusí projevit hned, ale mohou se projevit až po relativně dlouhé době – souhrnně se tyto následky nazývají dozrávajícím karmanem; do situace v níž jsme, jsme se dostali díky svému chování v předcházejících situacích – východní nauky označují tuto okolnost jako projev dozrálého karmanu. Svým chováním v nastalé situaci působíme následky, které se nazývají karmanem vznikajícím.
Karma se tedy skládá z tří částí (dozrávající,dozrálé a vznikající) a je souhrnem veškerého konání ega – jak činy, myšlenkou nebo pocity.
Jednotlivé školy vedou dosti rozsáhlé rozpravy o tom, které konání stojí mimo karman. Tantrické směry uznávají 2 možnosti, kdy činy nejsou součástí karmanu:

  • Nemá-li bytost rozvinutu vlastní vůli (například zvířata a jejich pudové jednání), koná podle kosmického řádu rta
  • Potlačí-li mistr své ego natolik, že nekoná on, ale je pouhým nástrojem vyší vůle, koná též podle kosmického řádu rta.

Budeme-li brát pojem „karmické“ z hlediska „zda se spolu již dotyční lidé setkali“ je nutné uvést, že podle východní filosofie je setkání se v minulém životě podmínkou pro to, aby v nás dotyčný vzbuzoval nějaké pocity a abychom si s ním měli co říct. Jedná-li se o blízké přátele nebo dokonce partnery lze již předem vždy říci, že se tito lidé v minulosti již potkali. Rozdělování vztahů na „karmické“ a ty druhé je tedy omylem i z tohoto hlediska.
Častým argumentem ze strany adeptů západního esoterického směru proti koncepci karmanu je tvrzení, že se jedná o víru v naprostou osudovost nezohledňující „svobodnou vůli člověka“. Jak již bylo uvedeno výše, schopnost projevu vlastní vůle je přímým předpokladem vzniku individuálního karmanu. Projev západního pojmu „svobodné vůle člověka“ pak spadá do kategorie konání myšlenkou a případná změna následků je projevem změny karmanu činem myšlenky. Dispozice pro takové konání myšlenkou jsou opět dány předchozím vývojem – tedy opět karmanem – především silou vůle a schopností koncentrace. Jelikož karman je shromážděn ze všech předcházejících bytí v horoskopu se nemůže projevovat karman jako celek, ale pouze karman dozrávající v průběhu inkarnace. Pokud by se projevoval v horoskopu všechen karman, bylo by velmi obtížné najít okamžik, kdy by celý karman byl harmonický s postavením planet. Tato harmonie s postavením planet v okamžiku početí a zrození je podmínkou pro narození člověka. Karma je tedy tím, co nazýváme osudem. Každá z planet, jak je v astrologii známo, představuje jeho jinou část. Pobyt duše v civilizaci vyhraněné určitým způsobem se tak projevuje zvláště ve vztazích planet, které tuto civilizaci signifikují (pro evropskou civilizaci to bude především Mars), dále se projevují vlivy z povolání a pozice, kterou člověk v inkarnaci zastával. Tyto vlivy se vzájemně slučují, takže zpravidla nelze striktně prohlásit, že veškeré vlivy projevující se od určité planety pochází ze země na kterou planeta a její postavení ukazuje. Je častým omylem tvrdit, že karmický vliv má jen Saturn,Luna a lunární nody. Tímto by se vyčlenil z posouzení osud přicházející ze všech aktivních prvků horoskopu a počítalo se pouze s prvky pasivními.

Pro posuzování inkarnačních záležitostí je též nezbytné sestrojiti si horoskop početí, neboť ten vypovídá o prvním projevu, o sestupu duše do těla. Tento je možno vyhotovit podle znalostí rodičů o okamžiku početí nebo pomocí vztahů „Hermovy váhy“, kdy se předpokládá zhruba 9ti měsíční tělotenství, k takto stanovenému dni se vyhledá nejbližší den, kdy pozice Luny odpovídá Ascendentu zrození a tento den se vyhledá hodina odpovídající postavení Luny v horoskopu zrození (tím současně upřesňujeme Ascendent narození). Takto je zachován předpoklad, že Luna horoskopu zrození je Ascendentem početí a Ascendent zrození odpovídá Luně početí.

O výpočtu místa minulých inkarnací může vypovědět metoda „Prime Vertical“, jak se již zmiňuji na stránce o astrokartografii. Tato metoda projekce posouvá nebeský rovník a medium coeli do místa zrození, čímž z hlediska vztahu světa a zrozence je signifikována realizace posuzované události a tou je v tomto případu zrození. Další vztahy nám popisuje rozmístění planet a domů. Planeta stojící nad zemí, kterou signifikuje v systému signatur (myšleno signatury odvozené ze charakteru civilizace, nikoliv některým ze zmiňovaných universální projekčních systémů) je nejasnějším upozorněním na zrozencovi vztahy k tomuto místu. Další možností upozorňující na vztahy k dané civilizaci je průchod planetární čáry zkoumanou oblastí. Prochází-li tato planetární čára při bližším zkoumání pouze v těsné blízkosti území posuzované kultury, je vhodné použít současně projekci domů. Spadá-li zkoumaná oblast do jiného domu než planeta je méně pravděpodobné ovlivnění osudu zrozence karmanem z takovéto kultury.

Důrazně přitom připomínám potřebu zcela přesného času pro takovýto výpočet!

Role lunárních uzlů pak není ve smyslu života minulého a budoucího, ale ve smyslu toho s čím zrozenec do života přichází a toho čeho má dosáhnout.